Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä Yhdistyksen nimi:
DaCi Finland ry

Rekisterin vastuuhenkilö
Puheenjohtaja Anna-Maria Vairio

Rekisterin yhteyshenkilö /henkilöt
Anna-Maria Vairio
Puh: 0503227414
Sähköposti: dacifinland@gmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste
Jäsenrekisteriä ja henkilötietoja käytetään rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja muihin yhdistyksen asioihin liittyviin toimenpiteisiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yhdistyksen jäsenrekisteri, opetustoiminnan järjestäminen tai muu sopimus.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää jäseniltä pyydettyjä tietoja:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • osoite
 • jäsenyyden muoto (yksilö, opiskelija, ryhmä, instituutio)

Tapahtumien ja koulutustilaisuuksien osalta osallistujilta saatetaan pyytää yllä olevien lisäksi:

 • syntymävuosi
 • ruokavalio / allergiat
 • muita tapahtuman kannalta tarpeellisia tietoja

Mikäli tapahtumaan osallistuja ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, ei rekisterinpitäjä voi ottaa vastaan osallistujan ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja tapahtumaan osallistujan väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään jäseniltä itseltään, huoltajilta tai oppilaitoksilta.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta jäsenyyteen tai tapahtumaan osallistumiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan hallituksen jäsenillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimisto) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Jäsenrekisterin tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kansainväliselle daCi Internationalille, jonka alajärjestönä daCi Finland ry. toimii. Jäsenrekisterin tiedoista luovutetaan jäsenen nimi ja sähköpostiosoite. Kansainvälinen daCi kerää jäsenmaksuja jäsenrekisterimme perusteella.

Rekisteröidyn oikeudet (TIETOSUOJASELOSTE)
Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
 • Pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • Peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa tilanteissa, joissa suostumus on tietojenkäsittelyn oikeusperusteena. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisten tutkittavaksi. Tarkastamis- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.
  Ilmoitusvelvollisuus Mahdollisessa tietovuoto tilanteessa rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.